Käyttäjäehdot

Rekisteröitymällä hyväksyt palvelun käyttäjäehdot. Samalla rekisteröity henkilö antaa suostumuksensa henkilötietojensa käsittelyyn tietosuojaselosteen mukaisesti. Henkilötietoja käytetään LIKESin ja Kuntokatsastusreittien omistamien yhteisöjen (kunnat, yritykset yms.) toteuttamiin käyttäjä- ja vaikuttavuustutkimuksiin ja muihin vastaaviin selvityksiin. Kaikkien verkkosivuilla esiteltyjen testien tekeminen tapahtuu omalla vastuulla.

Käyttäjäehdot

Näissä käyttöehdoissa kerromme Internet-sivuillamme julkaistavan aineiston käyttöä koskevat ehdot sekä yksityisyyden suojaa koskevat periaatteemme. Liikunnan ja kansanterveyden edistämissäätiö LIKESillä (LIKES) on oikeus päivittää näitä ehtoja ja muuttaa sivujen sisältöä ilman ennakkoilmoitusta. Käyttämällä verkkosivustoa käyttäjä sitoutuu noudattamaan näitä ehtoja, määräyksiä ja ilmoituksia, mukaan lukien näihin mahdollisesti tehtävät muutokset. Internetsivumme on suunnattu käytettäväksi ensisijaisesti Suomesta.

Näihin ehtoihin ja Internet-sivujemme käyttöön sovelletaan Suomen lainsäädäntöä.

 

Tekijänoikeudet, tavaramerkit ja muut immateriaalioikeudet

Sivujemme visuaalinen ilme ja sivuillamme julkaistava aineisto, kuten esimerkiksi kuvat, tekstit, ohjelmistot ovat LIKESin tai yhteistyökumppaneidemme tavaramerkkioikeuden, tekijänoikeuden ja/tai muiden immateriaalioikeuksien suojaamaa omaisuutta. Pidätämme kaikki oikeudet näillä sivuilla julkaistavaan aineistoon.

Sivuillamme julkaistavaa aineistoa saa selata ja ottaa siitä jäljennöksiä tulostamalla tai lataamalla tiedosto tietokoneelle. Aineistoa saa kuitenkin käyttää vain ei-kaupalliseen ja henkilökohtaiseen tarkoitukseen. Jäljennöksiä tai osaa niistä ei saa myydä tai jakaa sähköisesti tai paperikopioina kaupallisessa tarkoituksessa eikä muuttaa tai liittää muuhun aineistoon tai muihin Internet-sivuihin. Lehdistötiedotteita saa julkaista tiedotusvälineissä edellyttäen, että lähde mainitaan.

 

Vastuu sivujen sisällöstä

Kaikki sivuillamme annettavat tiedot on tarkoitettu vain informatiivisiin tarkoituksiin, eikä annettuja tietoja tule käsittää juridisena, kaupallisena, lääketieteellisenä tai sijoitusneuvontana. Sivuston toimittajat tekevät parhaansa, jotta näillä sivuilla olevat tiedot ovat ajan tasalla ja pitävät paikkaansa mutta emme vastaa annettujen tietojen soveltuvuudesta kävijän tarpeisiin tai tietojen perustella tehtyjen toimien tuloksesta.

LIKES ja siihen sidoksissa olevat tahot eivät ole vastuussa mistään välittömistä tai välillisistä vahingoista, joita saattaa aiheutua näillä sivuilla tarjoamaamme palveluun ja sen käyttöön liittyen.

LIKES ja siihen sidoksissa olevat tahot eivät ole vastuussa näille sivuille linkitettyjen sivujen sisällöstä tai niiden käytön yhteydessä aiheutuvasta vahingosta. LIKESillä on oman harkintansa mukaan oikeus mutta ei velvollisuutta poistaa kävijöiden lähettämä aineisto sivuiltamme, ellei Suomen pakottavasta lainsäädännöstä muuta johdu. Nämä ehdot eivät kuitenkaan rajoita Suomen pakottavasta lainsäädännöstä johtuvia oikeuksia.

Sivustolle lähetetyn aineiston osalta lähettäjä vastaa siitä, ettei toimitettu aineisto loukkaa kolmansien tekijänoikeuksia tai muita oikeuksia tai ole lainvastaista tai loukkaavaa sekä vastaa kaikista kustannuksista, joita sivustolle lähetetyn aineiston lainvastaisuuden tai loukkaavuuden johdosta syntyy.

 

Henkilötietojen käsittely ja yksityisyyden suoja

Sivuillamme kerättäviä henkilötietoja käsitellään näiden käyttäjäehtojen ja voimassa olevan henkilötietolain mukaisesti.

 

Kuntokatsastuksen asiakasrekisterin tietosuojaseloste

Henkilötietolain (523/1999) 10 § ja 24 § mukainen tietosuojaseloste

 

1. Rekisterinpitäjä

Liikunnan ja kansanterveyden edistämissäätiö LIKES (y-tunnus: 0174775-5)

Käyntiosoite: Rautpohjankatu 8, 40700 Jyväskylä

Puhelin: 020 762 9500

 

2. Rekisterin yhteyshenkilö

Jarmo Heiskanen

Liikunnan ja kansanterveyden edistämissäätiö LIKES

Puhelin: 020 762 9582

S-posti: jarmo.heiskanen(at)likes.fi

 

3. Rekisterin nimi

Kuntokatsastuksen sähköisten palveluiden asiakasrekisteri

 

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja oikeusperuste

Henkilö- ja yhteystietoja tietoja käsitellään rekisteröitävän antaman suostumuksen perusteella mittaustietojen tallentamisen ja palvelusuhteen mahdollistamiseksi. Rekisterissä käsiteltäviä tietoja voidaan käyttää viestinnän kohdentamiseksi, jos siihen on tietojen keruuvaiheessa annettu lupa.

Rekisteröidyn kuntomittaustietojen käsittely perustuu rekisteröidyn antamaan suostumukseen, joka vahvistetaan rekisteröitymisvaiheessa hyväksymällä käyttöehdot. Tietoja reittejä omistavat asiakasyhteisöt (kunnat, yritykset yms.) voivat käyttää anonyymina tilastolliseen tutkimukseen tai selvityksiin sekä toimittaa anonyymia mittaustietoa LIKESille, jos siihen on saatu rekisteröidyltä erillinen lupa.

Mittauksiin liittyviä tietoja säilytetään palvelukonseptiin kuuluvia mahdollisia seurantamittauksia varten 10 vuotta viimeisen mittauksen jälkeen.

Rekisteröitävä vastaa itse tietojen syöttämisestä palveluun.

 

5. Rekisterin sisältämät tiedot

  • sähköpostiosoite
  • syntymävuosi
  • sukupuoli
  • pituus*
  • paino*
  • painoindeksi*
  • vyötärönympärys*
  • kestävyysliikunnan liikunta-aktiivisuus*
  • lihaskunnon, liikkuvuuden ja kehon hallinnan aktiivisuus*
  • kestävyyskunnon arvio (ml/kg/min)

* edellyttäen, että rekisteröitävä on nämä tiedot syöttänyt.

 

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteröity suostuu rekisteröityessään antamaan syöttämänsä tiedot palvelun käyttöön.

 

7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Asiakastietoja ei luovuteta tai siirretä asiakasyhteisöjen ulkopuolelle tai kolmannelle osapuolelle. Tunnistamatonta mittaustietoa voidaan välittää LIKESille tilastollista tutkimusta ja raportointia varten.

 

8. Tietojen siirto EU/ETA alueen ulkopuolelle

Tietoja ei siirretä.

 

9. Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisteriin liittyvät tietokannat ovat palomuurein, salasanoin ja muin yleisesti hyväksyttävin teknisin keinoin suojattuja. Tietokannat ja niiden varmuuskopiot sijaitsevat lukituissa tiloissa. Ainoastaan yksilöidyillä rekisterinpitäjän työntekijöillä on pääsy rekisterin sisältämiin tietoihin. Rekisteritiedot on suojattu käyttäjäkohtaisilla salasanoilla. Kuhunkin asiakasyhteisöön* on nimetty yksi henkilö, jolla on pääsy kyseisen kunnan tai yrityksen reittien mittaustietoihin. Lisäksi IT-palvelun tuottajalla Hälsospåret Ab:lla** (Falun, Ruotsi) on oikeus käsitellä mittaustietoja. LIKES ei pääse käsittelemään rekisterin henkilö- tai mittaustietoja.

*Jyväskylä: Elina Oinonen, elina.oinonen(at)jkl.fi

*Äänekoski: Tiina Nejlik, tiina.nejlik(at)aanekoski.fi

**Hälsospåret: Peter Foxdal: foxen(at)falubo.se

 

Rekisteristä ei synny manuaalista aineistoa.

 

10. Tarkastusoikeus

Henkilöllä on Henkilötietolain 26§:n mukaisesti oikeus tarkastaa mitä häntä koskevia tietoja rekisteriin on talletettu. Tarkastuspyyntö tulee lähettää kirjallisesti ja allekirjoitettuna rekisterin yhdyshenkilölle.

 

11. Oikeus vaatia tiedon korjaamista

Henkilötietolain mukaan jokaisella on oikeus saada tietää, mitä häntä koskevia tietoja henkilörekisteriin on talletettu tai ettei rekisterissä ole häntä koskevia tietoja.

Rekisterinpitäjän on ilman aiheetonta viivästystä oma-aloitteisesti tai rekisteröidyn vaatimuksesta oikaistava, poistettava tai täydennettävä henkilörekisterissä oleva, käsittelyn tarkoituksen kannalta virheellinen, tarpeeton, puutteellinen tai vanhentunut tieto.

Tätä rekisteriselostetta on viimeksi muutettu 17.5.2018 Rekisterinpitäjä seuraa tietosuojaa koskevan lainsäädännön sekä viranomaisohjeiden muutoksia sekä kehittää palvelun toimintaa, ja varaa siksi oikeuden päivittää tätä selostetta.