Käyttäjäehdot

Rekisteröitymällä hyväksyt palvelun käyttäjäehdot. Samalla rekisteröity henkilö antaa suostumuksensa henkilötietojensa käsittelyyn rekisteriselosteen mukaisesti. Henkilötietoja käytetään vain LIKESin toteuttamiin käyttäjä- ja vaikuttavuustutkimuksiin ja muihin vastaaviin selvityksiin. Kaikkien verkkosivuilla esiteltyjen testien tekeminen tapahtuu omalla vastuulla.

 

Käyttäjäehdot

Näissä käyttöehdoissa kerromme Internet-sivuillamme julkaistavan aineiston käyttöä koskevat ehdot sekä
yksityisyyden suojaa koskevat periaatteemme. Liikunnan ja kansanterveyden edistämissäätiö LIKESillä (LIKES) 
on oikeus päivittää näitä ehtoja ja muuttaa sivujen sisältöä ilman ennakkoilmoitusta. Käyttämällä
verkkosivustoa käyttäjä sitoutuu noudattamaan näitä ehtoja, määräyksiä ja ilmoituksia, mukaan lukien näihin
mahdollisesti tehtävät muutokset. Internetsivumme on suunnattu käytettäväksi ensisijaisesti Suomesta.
Näihin ehtoihin ja Internet-sivujemme käyttöön sovelletaan Suomen lainsäädäntöä.
 

Tekijänoikeudet, tavaramerkit ja muut immateriaalioikeudet

Sivujemme visuaalinen ilme ja sivuillamme julkaistava aineisto, kuten esimerkiksi kuvat, tekstit, ohjelmistot
ovat LIKESin tai yhteistyökumppaneidemme tavaramerkkioikeuden, tekijänoikeuden ja/tai muiden
immateriaalioikeuksien suojaamaa omaisuutta. Pidätämme kaikki oikeudet näillä sivuilla julkaistavaan
aineistoon.
 
Sivuillamme julkaistavaa aineistoa saa selata ja ottaa siitä jäljennöksiä tulostamalla tai lataamalla tiedosto
tietokoneelle. Aineistoa saa kuitenkin käyttää vain ei-kaupalliseen ja henkilökohtaiseen tarkoitukseen.
Jäljennöksiä tai osaa niistä ei saa myydä tai jakaa sähköisesti tai paperikopioina kaupallisessa
tarkoituksessa eikä muuttaa tai liittää muuhun aineistoon tai muihin Internet-sivuihin. Lehdistötiedotteita
saa julkaista tiedotusvälineissä edellyttäen, että lähde mainitaan.
 

Vastuu sivujen sisällöstä

Kaikki sivuillamme annettavat tiedot on tarkoitettu vain informatiivisiin tarkoituksiin, eikä annettuja tietoja
tule käsittää juridisena, kaupallisena, lääketieteellisenä tai sijoitusneuvontana. Sivuston toimittajat tekevät
parhaansa, jotta näillä sivuilla olevat tiedot ovat ajan tasalla ja pitävät paikkaansa mutta emme vastaa
annettujen tietojen soveltuvuudesta kävijän tarpeisiin tai tietojen perustella tehtyjen toimien tuloksesta.
LIKES ja siihen sidoksissa olevat tahot eivät ole vastuussa mistään välittömistä tai välillisistä vahingosta,
joka saattaa aiheutua näillä sivuilla tarjoamaamme palveluun ja sen käyttöön liittyen.
 
LIKES ja siihen sidoksissa olevat tahot eivät ole vastuussa näille sivuille linkitettyjen sivujen
sisällöstä tai niiden käytön yhteydessä aiheutuvasta vahingosta. LIKESillä on oman harkintansa mukaan
oikeus mutta ei velvollisuutta poistaa kävijöiden lähettämä aineisto sivuiltamme, ellei Suomen pakottavasta
lainsäädännöstä muuta johdu. Nämä ehdot eivät kuitenkaan rajoita Suomen pakottavasta lainsäädännöstä
johtuvia oikeuksia.
 
Sivustolle lähetetyn aineiston osalta lähettäjä vastaa siitä, ettei toimitettu aineisto loukkaa kolmansien
tekijänoikeuksia tai muita oikeuksia tai ole lainvastaista tai loukkaavaa sekä vastaa kaikista kustannuksista,
joita sivustolle lähetetyn aineiston lainvastaisuuden tai loukkaavuuden johdosta syntyy.
 

Henkilötietojen käsittely ja yksityisyyden suoja

Sivuillamme kerättäviä henkilötietoja käsitellään näiden käyttäjäehtojen ja voimassa olevan henkilötietolain
mukaisesti.
 

Rekisteriseloste

Kuntokatsastuksen asiakasrekisterin rekisteriseloste
Henkilötietolain (523/1999) 10 §:n mukainen rekisteriseloste
 

1. Rekisterinpitäjä

Liikunnan ja kansanterveyden edistämissäätiö LIKES (y-tunnus: 0174775-5)
Käyntiosoite: Rautpohjankatu 8, 40700 Jyväskylä
Puhelin: 020 762 9500
 

2. Rekisteriasioista vastaava henkilö

Jarmo Heiskanen
Liikunnan ja kansanterveyden edistämissäätiö LIKES
Puhelin: 020 762 9582
 

3. Rekisterin nimi

Kuntokatsastuksen sähköisten palveluiden asiakasrekisteri
 

4. Rekisterin käyttötarkoitus

Asiakkaan henkilötietoja voidaan käsitellä seuraavia tarkoituksia varten:
 
 • asiakassuhteen hoitaminen ja kehittäminen,
 • palvelun toteuttaminen,
 • asiakastapahtumien varmentaminen,
 • asiakaspalvelun kehittäminen,
 • analysointi ja tilastointi,
 • mielipidetutkimukset sekä
 • muut vastaavat käyttötarkoitukset.
 

5. Rekisterin sisältämät tiedot

 • Rekisterissä voidaan käsitellä seuraavia, rekisterin käyttötarkoituksen kannalta tarpeellisia tietoja: yhteystiedot, kuten nimi, osoite, puhelinnumerot, sähköpostiosoitteet
 • rekisteröitymistiedot, kuten käyttäjätunnus, nimimerkki, salasana ja muu mahdollinen yksilöivä tunnus,
 • sukupuoli, syntymävuosi
 • paino, pituus, painoindeksi, vyötärönympärys
 • liikunta-aktiivisuus, kuntotestin tulos, Kunto ja terveys-ennusteen tulos
Edellä yksilöityjen tietojen muutostiedot.
 

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Henkilötietoja kerätään rekisteröidyltä itseltään asiakkaalta puhelimitse, internetin kautta, sähköpostilla tai
muulla vastaavalla tavalla, sekä rekisterinpitäjän järjestelmistä, kun rekisteröity rekisteröityy palveluihin ja
käyttää palveluita.
 

7. Tietojen luovutus ja siirto

 
Tietoja käytetään säännönmukaisesti vain LIKESin toteuttamiin käyttäjä- ja vaikuttavuustutkimuksiin ja muihin vastaaviin selvityksiin.
 
Tietoja ei siirretä Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle, ellei se ole palvelun teknisen
toteuttamisen vuoksi tarpeellista. Tällöin rekisterinpitäjä huolehtii riittävästä tietosuojan tasosta
lainsäädännön edellyttämällä tavalla.
 

8. Rekisterin suojaus

Tietokannat, joihin rekisterin tietoja tallennetaan, ovat palomuurein, salasanoin ja muin teknisin keinoilla
suojattuja. Tietokannat ja niiden varmuuskopiot sijaitsevat lukituissa tiloissa. Manuaalisesti käsiteltävät,
rekisteröityjen tietoja sisältävät asiakirjat säilytetään lukituissa tiloissa siten, että asiattomilta on niihin
pääsy estetty.
 
Rekisterinpitäjä huolehtii, että ainoastaan niillä rekisterinpitäjän työtekijöillä ja rekisterinpitäjän lukuun
toimivien yritysten työntekijöillä on pääsy tietoihin, joille se heidän työtehtäviensä hoitamisen vuoksi on
tarpeen.
 

9. Tarkastus-, kielto- ja korjausoikeus

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja rekisteriin on talletettu. Tarkastuspyyntö
tulee lähettää kirjallisesti ja allekirjoitettuna kohdassa 2 mainitulle rekisteriasioista vastaavalle henkilölle.
Tarkastuspyyntö voidaan myös esittää henkilökohtaisesti rekisterinpitäjän toimipaikassa yllä mainitussa
osoitteessa. Tarkastuspyynnön voi tehdä maksutta kerran vuodessa. Tarkastuspyyntöihin vastataan
viimeistään kolmen kuukauden kuluttua pyynnön esittämisestä.
 
Rekisteröidyllä on oikeus kieltää rekisterinpitäjää käsittelemästä häntä itseään koskevia tietoja
tutkimustyöhön ottamalla yhteyttä rekisteriasioista vastaavaan henkilöön.